Quan hệ cổ đông

 

STT Tên tài liệu Tải về
  Công văn giải trình Thu hồi báo cáo kiểm toán 2019 UBCK NN Tải về
  Công văn Giải trình Thu hồi  báo cáo kiểm toán 2019 sở Chứng khoán Hà nội HNX Tải về
  Thông báo thay đổi đia điểm đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần ASA Tải về
  Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị Tải về
  Thông báo thay đổi nhân sự Tải về
  Bản cung cấp thông tìn của Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh Tải về
  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên nam 2020 Tải về
  Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng Tải về
  Đơn xin từ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị của ông Vũ Đình Hưng  Tải về
  Báo cáo đính chính về thay đổi  sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư  nắm giữ từ trở lên chứng chỉ đóng quỹ Tải về
 

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2020

Tải về
  Đăng ký chốt danh sách cuối cùng ngày họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 của công ty Cổ phần Asa (1/6/2020) Tải về
  Báo cáo kiểm toán 2019 Tải về
  Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 09/12/2019  Tải về
  Công ty cổ phần ASA công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 được phát hành lại bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Z8cSNmsi5eAlVpoKUTShRU8_k8FQjJtJ/view (25/11/2019)  
  Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 30/08/2019 (04/09/2019) Tải về
  Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (23/08/2019) Tải về
  Công bố thông tin thay đổi số điện thoại Công ty (23/08/2019) Tải về
  Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018, chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1YM3s-FNfv9LEIktaKRV_OdZepxJrCDw1/view (15/07/2019)  
  Công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1laAVjYZq-oqkSSGPMedqZuLBZ3DUoCLt/view (12/07/2019)  
  Công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1difGxcyROvtu07cUM_ESw9LUpBnv3tNk/view (12/07/2019)  
  Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/10hE8irfn_qqHkwtoFcsVQJpS4ZgbKgIv/view (01/07/2019)  
  Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 (24/06/2019) Tải về
  Công bố thông tin tài liêu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (19/06/2019). 

Tải về

Tải về

  Công bố thông tin Báo cáo tài chính Qúy 1/2019, chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1iY-U_V_0RnLVEamjC3LAAGYuqDPiDkPx/view (18/06/2019)  
  Quyết định bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh đối với Ông Chu Thanh Tú kể từ ngày 10/06/2019 (10/06/2019) Tải về
  Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh  (12/12/2019) Tải về
  Công bố thông tin về việc hủy niêm yết (22/05/2019) Tải về
  Thông báo chốt quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (13/05/2019) Tải về
  Ngày 25/04/2019 Công ty cổ phần Hàng Tiêu Dùng ASA đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2017 và năm 2018 (13/05/2019) Tải về
  Công ty cổ phần Hàng Tiêu Dùng ASA thay đổi thông tin doanh nghiệp (13/05/2019) Tải về